Kompani e sigurimeve Trigllav Sigurimi Jetësor ofron sigurim jetësor përmes kursimit. Triglav garanton se shuma e akumuluar si kursim do të kthehet prapa kur të përfundojë kontrata, qoftë kur klienti vullnetarisht heq dorë nga kontrata, apo I njëjti do të ndërrojë jetë, me ç’rast paratë do t’i merr familja e tij.

Triglav Sigurimi Jetësor merr pjesë në tregun maqedonas për sigurmin e jetës me njohuri të thеlla të mundësive të tregut,si përvoj dhe ekspertizën që e kemi ne dispozicion në Grupacionin Triglav.Do të ofrojmë prodhime inovative dhe me kualtitet të lartë,zhvillojmë shërbimë plotësuese të cilat do të paraqesin vlerë plotësuese të prodhimëvë themelore.Në fokus kryesor janë nevojat e klientvë por gjithsesisë punojmë në përputhje me misionin strategjik dhe me vlerat tani më të verfikuara të brendit Triglav- deklaroi Aleksander Andonovski, Drejtori Ekzekutiv i Triglav Sigurim i Jetës.

https://www.youtube.com/watch?v=2WOEnxxA8jY&feature=youtu.be

Shpërndaj me