Народната банка на Македонија ја намали каматната стапка на благајничките записи за 0,25 отсто. Сега таа изенсува 3 отсто . Оваа камата е основа врз која се пресметуваат сите останати камати како што се каматите на кредитите и на депозитите. Од НБРМ потенцираат дека во однос на домашната економија, за првиот квартал од годината, податоците за индустријата и трговијата сигнализираат подобрување на состојбата. Девизниот пазар е стабилен, а инфлацијата е малку пониска од проекциите.

Shpërndaj me