Земјоделците ќе добијат поврат на персонален данок за приход остварени од продажба на земјоделски производи кои не надминуваат еден милион денари. Повратот на платениот данок ќе го врши Управата за јавни приходи и ќе се реализира по истекот на годината во која е остварен приходот . Услов за да се изврши овој поврат е лицата да немаат остварено други приходи во текот на годината и да немаат даночен долг кон УЈП.

Loading...

Shpërndaj me