Во врска со тендерот за набавка на гумени траки за РЕК-Битола, а во однос на информациите во јавноста за учеството на фирмата „Фероинвест“, АД ЕЛЕМ ги објави податоците поврзани со текот на целата тендерска постапка.

Информираат дека „Фероинвест” доставил понуда до АД ЕЛЕМ на 12 април 2017 година во 15:37 часот преку Електронскиот систем за јавни набавски (ЕСЈН). Јавното отворање на понудите се одржало наредниот ден, а евалуацијата е завршена на 29 јуни. Првата аукција е одржана на 3 јули за сите пет лота (одвоени пакети за набавка). Првата одлуката за избор на најповолен понудувач е донесена на 10 јули 2017 година, а решение од Државната комисија по жалби за јавни набавки (ДКЖЈН) со кое ја враќа постапката во повторна евалуација е донесено на 28 јули 2017 година.

Според ЕЛЕМ, повторната евалуација е почната по добивање на решението од ДКЖЈН и завршена е на 4 август 2017 година. Втората аукција е одржана на 8 август за сите 5 лота. Одлуката за избор е донесена на 15 август, а решение од ДКЖЈН со кое ја враќа постапката во повторна евалуација е донесено на 1 септември 2017 година.

Shpërndaj me