Како   компанија   водена   од   премисата  штопоблиску до своите корисници кои секогаш се во фокусот на вниманието,А1 Македонија jа одбележува Светската недела за грижа на корисниците. За таа цел, со особено задоволство денеска, А1 беше домаќин на групакорисници кои одблиску се запознаа со работата на Центарот за Грижа закорисници и со вработените кои се секојдневна поддршка за барањата ипотребите на корисниците.  Во   рамките   на   одбележувањето   на   Светската   недела   за   грижата   накорисниците во компанијата беа организирани неколку настани насоченикон   едукација   и   следење   на   светските   трендови   во   оваа   област,   a   вонасока   на   унапредување   и   интензивирање   на   комуникацијата   сопотрошувачите.  Центарот за Грижа на корисници е местото каде корисниците на услугитена А1 имаат можност 24 часа, 7 дена во неделата и 365 дена во годинатада   добијат   одговор   на   сите   отворени   прашања,   да   го   кажат   своетомислење или едноставно да добијат совет за услуга или производ што еод нивен интерес. За корисниците на А1 информации за  производите иуслугите   се   достапни   и   преку   социјалните   мрежи   преку   кои   нашитеагенти во реално време одговараат на прашањата поврзани со услугитена компанијата.  Целта на А1 е да помогне и да понуди стручна помош при користење насвоите производи и услуги.

Loading...

Shpërndaj me

Loading...