Më së voni deri më 15 janar skadon afati për parashtrim të paraqitjes për regjistrim për qëllimet e tatimit të vlerës së shtuar nga ana e obliguesve tatimor – persona juridik dhe fizik, të cilët në vitin e kaluar kalendarik, përfundimisht me muajin dhjetor të vitit 2016, nga kryerja e veprimtarisë tatimore ekonomike kanë realizuar qarkullim të përgjithshëm më të lartë se 1.000.000 denarë, kumtoi DAP-i.

Në afatin e njejtë, shtohet në kumtesë, Paraqitje për regjistrim për qëllimet e tatimit të vlerës së shtuar (formulari “DDV-01”) mund të parashtrojnë edhe obliguesit tatimor të cilët dëshirojnë vullnetarisht të regjistrohen për qëllimet e tatimit të vlerës së shtuar.

Paraqitja “DDV-01” mund të merret përmes ueb-faqes së DAP-it (http://www.ujp.gov.mk/mk/obrasci/opis/189) dhe e njejta mund të parashtrohet: me anë të postës; personalisht në Drejtorinë rajonale të DAP-it (sipas selisë/vendbanimit të obliguesit tatimor); apo me anë elektronike http://etax.ujp.gov.mk.

Nga DAP-i përkujtojnë se obligues tatimor për TVSH-në mund të jenë të gjithë personat juridik dhe fizik, si dhe shoqata të personave të cilët kryejnë veprimtari tatimore ekonomike.

Për më shumë hollësi, është në dispozicion broshura për “Regjistrim, paraqitje dhe pagesë të tatimit të vlerës së shtuar” (http://www.ujp.gov.mk/mk/publikacii/pogledni/8).

Shpërndaj me